دوره MBA99 دانشگاه تهران درس رفتار سازمانی
با سلام درس خوبی بود. با مباحث کاربردی آشنا شدم. تست های روانشناسی مطلوب بود اما فکر کنم با توجه به تنوع مطالب به نظر میرسد یک کارگاه در حین درس کفایت نمی کند. ترکیب مباحث تئوری و وجود کارگاه های متنوع اثربخشی را بالاتر می برد.
با آرزوی بهترین ها