پروژه های مختلفی در زمینه مباحث مدیریت منابع انسانی در سطح کشور در جریان است. در صورت نیاز کارفرمایان و با بهره گیری از اساتید مجرب و متخصص نظارت فنی پروژه های مذکور را بر عهده خواهیم گرفت.