بنده در دوره MBA-96 در دانشگاه مدیریت تهران شرکت کردم و کلاسهای جناب آقای دکتر عیدی بسیار عالی بود
هم از لحاظ تسلط به مطالب مطروحه و هم در کنترل و ایجاد اشتیاق به حضور در کلاس .