من در دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران درس رفتار سازمانی رو در خدمت دکتر عیدی عزیز بودم که واقعا یکی از بهترین دوره هایی بود که من تجربه کردم واز این بابت ازشون بسیار سپاسگزارم