حرکت در مسیر تحول سازمانی نیاز به به برنامه و ابزارهای متناسب گوناگونی دارد. در این زمینه ، توسعه و تحول سازمانی برآیند انتخاب روش ها و ابزارهایی است که بصورت هدفمند و با توجه به سطح بلوغ سازمانی انتخاب شوند. در این زمینه تلاش ما انجام شرح فرآیندهای زیر در سازمان های علاقمند هست :

 

  • بازبینی فرآیندهای سازمانی
  • طراحی ساختار سازمانی
  • طراحی برنامه استراتژیک سازمان
  • استقرار سیستم مدیریت عملکرد سازمان
  • استقرار نظام مدیریت دانش سازمانی
  • طراحی مدل فرهنگ سازمانی و …