من در دوره MBA99 با استاد عیدی درس رفتار سازمانی داشتم بسیار نحوه تدریس ایشون متفاوت و مفهمومی و قابل درک بود ممنون هستم