در طی بیش از 10 سال خدمات آموزشی و مشاوره ای در سازمانها و شرکت های مختلف کشور ، همواره در معرض نقد بودن و دریافت دیدگاه های مخاطبان و کارفرمایان عزیزم را فرصتی جهت بهبود مستمر خود می دانستم . اکنون با راه اندازی این سایت ، از شما عزیزان خواهشمندم نظرات و دیدگاه های خود را اعلام نموده تا بتوانیم همواره ، نگاه و تحقق انتظارات شما را سرلوحه تمامی اهداف و برنامه هایمان قرار دهیم.