گواهینامه ارشد حرفه ای منابع انسانی Senior Professional Human Resource)SPHRi)

سرفصل ها و درصد موضوعات آزمون:

 •     منابع انسانی به عنوان رهبر کسب و کار  ۳۲%
 •     مدیریت استعداد و توسعه افراد ۲۹%
 •     خدمات منابع انسانی ۲۳%
 •     سنجش ۱۵%

  واجدین شرایط:

 •   حداقل چهار سال تجربه حرفه ای در مشاغل منابع انسانی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر
 •   حداقل پنج سال تجربه حرفه ای در مشاغل منابع انسانی  با مدرک تحصیلی کارشناسی
 •   حداقل هفت سال تجربه حرفه ای در مشاغل منابع انسانی با مدرک تحصیلی دیپلم

  شرایط آزمون:

  ۱۳۰ سوال (۱۰۵ بانمره و ۲۵ سوال پیش آزمون مدت آزمون دو ساعت و سی دقیقه)

گواهینامه حرفه ای منابع انسانی بین المللی Professional Human Resource-International

سرفصل ها و درصد موضوعات آزمون:

 1.     اداره منابع انسانی ۲۲%
 2.     گزینش و استخدام ۲۲%
 3.     ارتباطات و روابط کارکنان ۲۰%
 4.     توسعه و آموزش ۱۵%
 5.     جبران خدمات و مزایا ۱۴%
 6.     سلامت، ایمنی و امنیت ۷%

واجدین شرایط:

 • حداقل یک سال تجربه حرفه ای در مشاغل منابع انسانی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر
 • حداقل دو سال تجربه حرفه ای در مشاغل منابع انسانی  با مدرک تحصیلی کارشناسی
 • حداقل چهار سال تجربه حرفه ای در مشاغل منابع انسانی با مدرک تحصیلی دیپلم

شرایط آزمون:

۱۷۰ سوال (۱۴۵ بانمره و ۲۵ سوال پیش آزمون)مدت آزمون سه ساعت و پانزده دقیقه