من درس منابع انسانی پیشرفته رو در دوره  MBA 96  دانشگاه تهران با استاد عیدی گذراندم کلاس بسیار پر بار و میتوان گفت یکی از بهترین کلاسهای دوره برای من بود به غیر از مطالب مفید ارائه شده در کلاس انرژی مثبت استاد و تسلط ایشان بر مطالب و‌اداره کلاس از نظر من خیلی عالی بود