برای اولین بار سری استانداردهای کیفیت مدیریت منابع انسانی توسط سازمان جهانی استاندارد منتشر شد. کتاب فوق که در حال حاضر چاپ دوم آن منتشر شده است ، اولین ترجمه از متن استانداردهای سری 30400 در کشور می باشد.