تشخیص و اجرای آموزش های هدفمند ، کارآمد و برخورداری از احساس یادگیری عمیق ، یک امر اتفاقی نیست. هدف از این پروژه ضمن توجه و رعایت ملاحظات سازمان های بالادستی ، شناسایی آموزش های شغلی صحیح بود. در این چارچوب با همکاری خوب مدیران و تیم منابع انسانی و آموزش سازمان محترم خصوصی سازی ، اقدام به نیازسنجی و طراحی محتوای آموزشی و نیز تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و رویه های اجرایی متناسب با استاندارد 10015 نمودیم. امیدوارم درسایه الطاف الهی ، این سازمان به رسالت خطیر خود بصورتی موثر و صحیح عمل نموده و موجبات پیشرفت کشور را فراهم نماید.