تصورم راجع به چغندر و شکر چیزی بسیار متفاوت تر از زمانی بود که در کارخانه قند دزفول قرار گرفتم. مجموعه ای محترم با مدیران و کارکنانی دلسوز ، که گام در راهی پر چالش اما لذت بخش گذاشته بودند. در این پروژه تلاش کردم با رعایت قوانین فنی و استانداردهای بین المللی حوزه مدیریت منابع انسانی به شناسایی قوت ها و ضعف های سیستم پرداخته و از ماحصل شناخت ، نقشه راه منابع انسانی تولید کنم. خوشحالم که در حال حاضر شاهد پیشبرد برنامه ها و راهکارهایی توصیه شده ای هستم که در این پروژه تولید شد. امید موفقیت روز افزون برای این مجموعه گرامی دارم.