اولین بار زمانی که داشتم هزینه خرید لباسم را با دستگاه پوز ، به فروشنده پرداخت می کردم با این شرکت آشنا شدم. بعد از آن در جریان انجام کارهای تخصصی حوزه منابع انسانی ، در  دو پروژه افتخار همکاری با آنها را پیداکردم. پروژه نیازسنجی آموزشی و استقراراستاندارد آموزشی10015  و پروژه تجزیه و تحلیل مشاغل با رویکرد فرایند محور. برای من همکاری با تیم مدیریتی و کارشناسی علاقمند ، خوش اخلاق و پی گیری بسیار ارزنده بود.