بررسی و تعیین چارت سازمانی که به فراخور فرآیندها ، استراتژی، فرهنگ و سیاست های مدیریتی یک سازمان باشد ، امری مهم و قابل تامل است. در طی مدت همکاری با مجتمع محترم فنی تهران ، این امکان شکل گرفت تا ضمن بررسی عارضه یابی سیستم منابع انسانی ، اقدام به بازبینی فرآیندهای سازمانی، چارت و طراحی سیستم مدیریت عملکرد کارکنان نمائیم. امیداست، این مرکز آموزشی با درایت ومدیریت مدیران و کارکنان خود و بویژه جناب آقای دکتر سعید سعادت ، هر روز درخشان تر از دیروز خود باشند.