طی سالهای اخیر استفاده ازمدل های اثربخشی پاتریک ، فیلیپس و سیپ در کشور ما از استقبال خوبی برخوردار شده است. با این وجود بررسی تجارب بسیاری از سازمان های ایرانی گویای کم رضایتی و یا نارضایتی از مدل های مذکور می باشد. از این جهت ، در این پروژه تلاش شد با توجه به استراتژی تحقیقی آمیخته ، مدل منسجمی در حوزه اثربخشی آموزشی برای شرکت همراه اول طراحی گردد. فعالیت های این پروژه در سه فاز « آسیب شناسی فرآیندهای آموزشی بر مبنای الگوی 10015، شناسایی مولفه های تشکیل دهنده مدل و اعتبارسنجی و اجرای منتخبی از دوره های حوزه های مختلف شرکت بر مبنای مدل ؛ دنبال شد. امیدوارم مدل اثربخشی تولید شده گامی کوچکی در جهت افزایش راندمان آموزشی در شرکت محترم همراه اول باشد. از تمامی تیم آموزش که در راه این مهم بنده را یاری رساندند، کمال تشکر را دارم.