تسلط استاد به مباحث فوق العاده بود. چرا که مدرس قادر بود مفاهیم پیچیده را به قدری ساده بیان کند که دانشجو های 0 ای مثل بنده کاملا متوجه موضوع بشن.
اما جا داشت به جای بیان چندین مبحث به طور خلاصه یک یا دو مبحث به طور کامل بیان بشن چرا که افرادی که ناقص از موضوعی اطلاعات دارند تصمیمات غلطی میگیرند و بر آن پا فشاری میکنند. و آغازی برای مشکلات می شوند.