با سپاس ازقدم هایی گوهربار که در جهت بهبود سطح دانش و آگاهی برمی دارید. بنده خرسندم که در زمان و مکانی  مناسب قرار گرفتم تا بتوانم قدمهایی را با شما در کلاس MBA 91 دانشگاه تهران هم گام بشوم. قدم هایی زیبا که در دنیای کنونی کمتر کسی فرصت و اقبال قرار گیری در این لحظه را پیدا میکند.