جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز

آب را از جوی کی باشد گریز

آب کوزه چون در آب جو شود

محو گردد در وی و جو او شود

با قدردانی از استاد عیدی، علاوه بر تسلط بر مباحث منابع انسانی ،دغدغه انتقال و جاری کردن مطالب در نحوه تدریستون کاملا مشهود است. از شما یاد گرفتم که در آنچه یاد میگیرم کوشا باشم و به دیگران هم به بهترین شکل انتقال بدهم.