واقعاً کلاس پر بار و پر محتوایى بود و بسیار کاربردى(رفتار سازمانى دانشگاه تهران