تشکر می کنم از نحوه تدریس شما . برای من “دوره مدیریت منابع انسانی” که با شما گذراندم ، یکی از دوره های ممتاز بود